Spisak gotovih radova

Upustvo za izradu seminarskog i diplomskog rada

Diplomski rad:

“Analiza kreditnog rizika u bankama”, “Pasivni bankarski poslovi”, “Upravljanje odnosima sa potrošačima u kompaniji Jaffa”, “Ekonometrijsko modeliranje uvoza i izvoza drvnih prerađevina”, “Strategija i strateški ciljevi u proizvodnom procesu”, “Mogućnosti unapređenja produktivnosti”, “Ekoturizam”,…

Seminarski radovi:

Investicione banke,Virtuelne organizacije,Struktura finansijskog sistema,Fiskalna i monetarna politika,Mogućnosti programa outlook express,Složen kamatni račun,Regrutovanje i selekcija,Inflacija,Odnosi sa medijima,Struktura međunarodne trgovine,Kamata kao cena novca,Monopolistička konkurencija,Odnos poslovne etike i kulture,Fleš memorija,Ugovori u oblasti turizma,Savet evrope,Sadržaj i elementi poslovnog plana,Primena metode benčmarking u proizvodnji,Analiza i finansijski izveštaj preduzeća,Pojam religije,Platni promet sa inostranstvom,Statistika-hipoteze,Benčmarking,Penzioni fondovi,Finansijski plan u biznis planu,Percepcija rizika,Struktura i sistem nabavke uslužnih organizacija,Kanali marketinga (NIS,Gasinvest),Svetska banka-finansiranje infrastrukture u Srbiji,Uloga marketing posrednika,Upravljanje razvojem preduzeća,Ugovor o poklonu,Ustavna monarhija u Srbiji,Zidanje na tuđem zemljištu,Osiguranje,Revizija,…