Obrađivane oblasti ekonomije

Upustvo za izradu seminarskog i diplomskog rada

Marketing
Menadžment
Preduzetništvo
Menadžment malih i srednjih preduzeća
Strategijski i operativni menadžment
Proizvodni i uslužni menadžment
Upravljanje fondovima
Upravljanje investicijama
Ponašanje potrošača

Organizaciono ponašanje
Poslovna ekonomija
Makroekonomija
Međunarodna ekonomija
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Fiskalna ekonomija
Poslovno pravo
Pravo EU
Logistika
Finansijska tržišta i berze
Bankarstvo
Monetarne i javne finansije
Revizija
Osiguranje
Elektronsko poslovanje
Poslovna informatika
Informacioni sistemi
Sociologija
Etika
Komunikologija
Ljudski resursi

I slično…

Leave a reply